Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vydaný e-shopem: „taskyprovas“zastoupenou p. M.Doleželem,J.Špatenkou s.p.b.s. (dále „prodávající)

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.


Čl. 1
Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. 

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je prodávající povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned po přijetí zboží, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,
2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle čl. 6 tohoto reklamačního řádu.

Prodávající přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.


Čl. 2
Místo pro uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci osobně, anebo poštou doporučeně na následující adrese:


Svět tašek

Doležel,Špatenka
nám.J.M.Marků 112
56301,Lanškroun


Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i cenu zboží a dobu zakoupení, což dokáže nejlépe prodejním dokladem, paragonem, který zároveň plní funkcí záručního listu,který obdrží při koupi zboží.

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace začíná převzetím reklamované věci prodávajícím, o čemž bude kupující neprodleně informován elektronickou poštou.

Čl. 3
Lhůta pro uplatnění reklamace:

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží na poště, či osobně.

Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti intenzitě užívaní vydržet.

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.


Čl. 4
Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavků kupujícího bud´ výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetí věcí o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující jíž při převzetí zboží.


Čl. 5
Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním netrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se obě strany dohodnou. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Pokud je reklamace oprávněná, prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího bud´ výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Pokud kupující doloží řádným dokladem  vyčíslení přepravného(poštovného) , může na vyžádání tuto částku po prodejci nárokovat.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se pozáruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek nebo e-mail) o tom, kdy reklamací uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení a o době jejího trvání.


Čl. 6
Neodstranitelné vady

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:
1. výměnu zboží za jiné bezvadné,
2. zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět
 kupní cenu včetně přepravních nákladů, které zákazník musel vynaložit na dopravu k prodejci. Tuto částku může nárokovat pouze na vyžádání a po doložení řádného dokldu.

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelní vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují.li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.


Čl. 7
Zboží prodávané za nižší ceny

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebraní v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

U věci použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního prodeje a jedna-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Čl. 8
Řešení sporů:
Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ ZDE

Čl.9

Storno objednávky

Objednávku můžete telefonicky ( 731484728,602864613) případně emailemobjednavky@taskyprovas stornovat do 2 hod od elektronické objednávky.Zprávu o stornu obdržíte na váš kontaktní e-mail .

Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. Faktury,dodacího listu,paragonu na které bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.
V případě navrácení zboží dodaného formou běžné zásilky, jsou odpovídající finanční prostředky vráceny  výhradně bezhotovostním převodem a to nejp. do 30-ti dnů od uznání požadavku.

Vrácené zboží neposílejte na dobírku !!!!!!. V takovém případě NEBUDE převzato!!!!!!!

Náklady poštovného a balného při vrácení zboží v zák.lhůtě 14 dní a vracíme pouze na vyžádání!!

Náklady na odeslání zpět k prodejci nehradíme!!!!!

Přeprava reklamace od zákazníka k prodejci musí být provedena pouze způobem běžným(Čs.pošta ap.). Pokud bude zákazník žádat poštovné za přepravu k prodejci, musí být doložen přepravním dokladem(kopie mailem).

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

Na vrácení bezvadného zboží, které bylo zakoupeno přímo v prodejně nevzniká kupujícímu žádný nárok.

Adresa pro osobní vracení zboží: 
Svět tašek,nám.J.M.Marků 112.56301,Lanškroun,   Nádražní 984,56002,Česká Třebová,  5.května332, 56301, Lanškroun  mobil: 731484728, nebo avízo na e-mailové adrese dolezel.baq@seznam.cz
 Adresa pro vrácení zboží formou zásilky:
Svět tašek, nám.J.M.Marků 112, 56301, Lanškroun, avízo:obchod@taskyprovas.cz
 

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou

Čl.10

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 
Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 21. 7. 2009. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny

Nové obecné změny v reklamačním řádu se řídí novelou obč. zákoníka s platností od 1.1.2014.